Detský folklórny súbor Matičiarik

Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik

Predseda združenia: Terézia Rekšáková

Účtovníctvo vedie: Jana Handlovská

Sídlo: Povstalecká 12, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 37 826 352
DIČ: 2021595345

 

Vážení priatelia!

Opäť, ako každý rok, máte šancu prispieť svojimi 2% resp. 3%1) z odvedených daní.

Zvážte, možnosť poskytnúť 2 %, resp. časť z Vašich odvedených daní v prospech tanečníkov a spevákov nášho súboru.
 

Postup ako venovať 2% resp. 3%1) pre zamestnancov:

 • najneskôr 15. 2. 2020 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 • vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 • Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom: „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3%1)  zaplatenej dane“ priniesť (zaslať poštou) do 30. 04. 2020 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

*** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Do kolónky "Rok" (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2019 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).
 • SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.

Termíny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020 a pre právnické osoby:

 • 31. 3. 2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  • Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 • 31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


Viac na 
www.rozhodni.sk
Aktualizované: 04. 02. 2020

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno prijímateľa: Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik
Sídlo: Povstalecká 12, 974 01  Banská Bystrica
IČO: 37 826 352
Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme
 


1) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie (vzor na www.rozhodni.sk)

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.